VYTVORIŤ PODNET


V tomto momente vytváranie verejných necielených podnetov prostredníctvom nášho systému nie je na Slovensku podporované. Prosíme, riaďte sa pokynmi zamestnávateľa, ktorý vám určil presný postup alebo presné znenie URL, cez ktorú je možné vytvorenie podnetu.


Váš podnet môžete tiež doručiť určenému štátnemu orgánu aj priamo, napr. v prípade, že si želáte podať podnet vo veci korupčného správania. Zoznam vybraných relevantných inštitúcií, ktoré môžete s podnetom osloviť, Vám uvádzame na nasledujúcom zozname nižšie.


Inštitúcie Slovenskej republiky proti korupcii


Úrad vlády SR – sekcia kontroly a boja proti korupcii
Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF a boj proti korupcii

Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
tel.: 02/ 57 295 562, 02/ 57 295 553, fax: 57 295 530
e-mail: bpk@vlada.gov.sk
web: www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk
Príslušnosť: Odbor vo svojej pôsobnosti zabezpečuje úlohy štátnej politiky v oblasti boja proti korupcii, transparentnosti procesov a znižovania mocnosti korupčného správania najmä prostredníctvom legislatívnej činnosti.

Úrad špeciálnej prokuratúry – Generálnej prokuratúry SR
Štúrova 2
812 85 Bratislava
tel.: 033/6903171, fax: 033/6903175
web: www.genpro.gov.sk
Príslušnosť: Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, trestne stíha osoby podozrivé zo spáchania trestných činov a uplatňuje oprávnenia prokurátora v konaní pred súdom, a to vo veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu.

Odbor boja proti korupcii Bratislava
Prezídium Policajného zboru

Račianska 45
812 72 Bratislava
tel.: 09610 56 371 (sekretariát), fax: 09610 59 151
e-mail: korupcia@minv.sk
web: www.minv.sk

Úrad boja proti korupcii – Prezídium Policajného zboru
Račianska 45
812 72 Bratislava
sídlo: Novosvetská 8, Bratislava
tel.: 09610 56 201 (sekretariát), fax: 09610 56 204
e-mail: korupcia@minv.sk
web: www.minv.sk
Príslušnosť: Úrad je príslušný odhaľovať a vyšetrovať všetky trestné činy korupcie; hospodárske trestné činy a trestné činy proti majetku, ak bola spôsobená škoda alebo získaný prospech vo výške najmenej 10.000-násobku minimálnej mzdy a preverovať podozrenia z trestnej činnosti osôb požívajúcich imunitu v súvislosti s ich právomocou a zodpovednosťou.

Odbor boja proti korupcii Stred – Banská Bystrica
Partizánska cesta 106, 974 64 Banská Bystrica
tel.: 096160/6601 (sekretariát), fax: 096160/6609
e-mail: ubpks@minv.sk
vysunuté pracovisko Žilina
Bánovská cesta 3, 010 01 Ţilina
tel.: 096120/6601, fax: 096160/6609

Odbor boja proti korupcii Západ – Nitra
P.O.BOX 13/C
949 01 Nitra
sídlo: Osvaldova 1, Nitra
tel.: 096130/6601 (sekretariát), fax: 096130/6609
e-mail: ubpkz@minv.sk
vysunuté pracovisko Trnava
A. Ţarnova 28, 917 01 Trnava
tel.: 096110/6601, fax: 096130/6609
vysunuté pracovisko Trenčín
Jilemnického 1, 911 01 Trenčín
tel.: 096130/6601, fax: 096130/6609
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union