Browse about Whistleblower INSTITUTE: Browse about Whistleblower INSTITUTE

TERMÍNY

Zákon č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti je účinný od 1. januára 2015.

Podľa zákona 307/2014 Z. z. je povinný každý zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 50 zamestnancov, a zamestnávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, zabezpečiť do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona, t. j. najneskôr do 30. júna 2015 splnenie povinností podľa § 11 a § 12. Dôležité je najmä zaviesť vnútorný systém vybavovania podnetov a vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o spôsobe podávania podnetov.

Zamestnávateľ je povinný prijať a preveriť každý podnet do 90 dní od prijatia. Túto lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že pri neanonymných podnetoch sa predĺženie oznámi osobe, ktorá podnet podala a uvedú sa dôvody predĺženia. V prípade, že sa nejednalo o anonymné podanie, zamestnávateľ je v stanovenom termíne 90 dní povinný odpovedať oznamovateľovi a informovať ho o spôsobe vybavenia jeho podnetu.

Systém podávania podnetov musí byť zverejnený a pre všetkých zamestnancov prístupný obvyklým a bežne dostupným spôsobom s tým, že aspoň jeden spôsob podávania podnetov musí byť prístupný 24 hodín denne.

Zamestnávateľ je povinný oznámiť osobe, ktorá podnet podala, výsledok jeho preverenia do desiatich dní od preverenia podnetu.

Ak sa osoba, ktorá podala podnet domnieva, že v súvislosti s podaním podnetu bol voči nej urobený pracovnoprávny úkon, s ktorým nesúhlasí, môže požiadať inšpektorát práce do siedmich dní odo dňa, keď sa dozvedela o pracovnoprávnom úkone, o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpektorát práce dozvedel o porušení povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union