Browse about our Offer: Browsing information about Offer

PROCES WHISTLEBLOWING


Identifikácia

Identifikácia potenciálnych alebo aktívnych zraniteľností, rizík, podvodov, protispoločenskej činnosti a neetického správania je základný krok k riešeniu. Na pracovisku môže byť ťažké zraniteľnosti identifikovať.

80% organizácií nedokáže identifikovať správne riziká.

Partner

Vyžadovaná je objektivita a transparentnosť nezávislého hotlinu, bez negatívneho vplyvu z vnútra organizácie.

O 15% sa zníži riziko vysoko kvalitných štandardov organizácie.
O 83% sa zníži riziko zavedením whistleblowing systému.

Zapojenie

Rovnako ako váš senior manažment tím propaguje svoju značku alebo interné procesy, podpora systému etiky je kľúčová pre prínos a posilnenie kultúry organizácie.

Je potrebné, aby manažment bol vyškolený na varovné signály ako

  finančné nezrovnalosti
  neobvykla blízkosť s dodávateľmi alebo zákazníkmi
  problémy s nadmernou kontrolou

Definícia

Etický kódex musí byť napísaný jasným jazykom, zrozumiteľne pre tých, ktorí ho čítajú.

Implementácia

Systém musí implementovať to, na čo je určený. Má posilniť postavenie zamestnancov, identifikovať previnenia, ochrániť integritu organizácie a kultúry. Whistlebowling systém je častejší a účinnejší na hlásenie podnetov, ako hlásenie priamemu nadriadenému alebo HR oddeleniu.

Systém

Etický systém by mal byť plne nezávislý a transparentný. Mal by byť podporovaný prostredníctvom metód ako Intranet, Zamestnanecký newsletter, Plagáty, Príručka zamestnanca, Role playing, Informačné karty, Learnig, školenia.

Zhodnotenie

Riešenie je použiteľné pre všetky veľkosti organizácií.
  Priemerná strata pri podvodoch je 140.000 Eur.
  25% podvodov spôsobili straty vo výške nad 1 milión Eur.
  Podvody prebiehajú zvyčajne 18 mesiacov pred detekciou.
  61% organizácií hlási negatívny fiškálny dopad z dôvodu podvodov.
  60% strát podvodov je hlásených v malých a v stredných podnikoch, kde je 50 - 999 zamestnancov.
  Vzniknú nové podnety, ktoré odhaľujú podvody viac, než akýmkoľvek iným spôsobom.


PROCES HLÁSENIA
PROCES SYSTÉMU VYBAVOVANIA PODNETOV

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union