PODMIENKY POUŽÍVANIA


SCHMIDT CORPORATION pozostáva z rôznych globálnych, národných, regionálnych alebo špecializovaných webových stránok. Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na konkrétnu globálnu, národnú, regionálnu alebo špecializovanú webovú stránku, ktorú ste si prezerali na doméne schmidt-corporation.com alebo doménach spoločnosti SCHMIDT CORPORATION pred kliknutím na tieto Podmienky používania. Táto konkrétna webová stránka sa v týchto Podmienkach používania označuje ako „táto webová stránka.“

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s týmito Podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami používania, nesmiete používať túto webovú stránku a mali by ste okamžite ukončiť jej používanie.

„Sieť SCHMIDT CORPORATION “ označuje SCHMIDT CORPORATION, Media Corner Expertise HUB, Whistleblower INSTITUTE, členské firmy, asociácie a ich spriaznené subjekty. Každú jednotlivú globálnu, národnú, regionálnu alebo špecializovanú webovú stránku poskytujú jednotlivé subjekty v sieti SCHMIDT CORPORATION.

Súčasťou siete SCHMIDT CORPORATION je Media Corner Expertise HUB, Whistleblower INSTITUTE. Poskytuje túto webovú stránku a na ktoré sa odkazuje v týchto Podmienkach používania ako „my“ v príslušných gramatických tvaroch. Hoci časti týchto Podmienok používania môžu odkazovať na iné subjekty v sieti SCHMIDT CORPORATION, tieto Podmienky používania platia len medzi vami a nami, ale nie medzi vami a ktorýmkoľvek z týchto iných subjektov.

Používanie obsahu, obmedzenia, vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ak sa v príslušnom obsahu neuvádza inak a pokiaľ splníte všetky svoje povinnosti v zmysle týchto Podmienok používania, ste oprávnení prezerať, kopírovať, tlačiť a distribuovať (ale nie upravovať) obsah tejto webovej stránky, pokiaľ (i) je to len na informačné a nekomerčné účely a (ii) akákoľvek kópia obsahu, ktorú vytvoríte, bude obsahovať upozornenie na autorské práva alebo iné označenie pôvodu obsahu.

Nie ste oprávnení kopírovať ani použiť žiadny softvér, procesy v našom vlastníctve ani technológiu použitú alebo opísanú na tejto webovej stránke.

Pri prístupe na túto webovú stránku a pri jej používaní budete dodržiavať všetky platné právne predpisy.

Beriete na vedomie, že vaše osobné informácie a údaje môžeme použiť v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov a Upozornením na súbory cookie , ktoré sa týmto odkazom stávajú súčasťou týchto Podmienok používania. Týmto súhlasíte s podmienkami nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a Upozornenia na súbory cookie vrátane akýchkoľvek povinností, ktoré vám ukladajú.

Vyvíjame všetko úsilie, aby informácie v sieti SCHMIDT CORPORATION boli aktuálne. Za poskytovaný obsah nenesieme žiadnu zodpovednosť. Podľa zákona, ako poskytovatelia služieb, pre náš vlastný obsah v sieti SCHMIDT CORPORATION, nie sme povinní sledovať informácie tretích strán. Ak však budeme upovedomení, že porušujeme zákon, okamžite dôjde k náprave. Naša zodpovednosť nadobúda platnosť časom, kedy sme sa o príslušnom porušení dozvedeli.

Sieť SCHMIDT CORPORATION obsahuje odkazy na weby tretích strán. Nemáme žiaden vplyv na informácie týchto webových stránok a nepreberáme žiadnu záruku a zodpovednosť za ich správnosť. Obsah stránok tretích strán, je zodpovednosťou príslušných vlastníkov. V dobe, kedy boli informácie prepojené, sme zistili, že nedochádza k porušovaniu a rozporu so zákonom. V prípade upovedomenia, že by malo dôjsť k porušeniu zákona, bezodkladne odkaz odstránime.

Práva duševného vlastníctva, zákaz používania názvov alebo log SCHMIDT CORPORATION

Ak nie je uvedené inak, obsah na tejto webovej stránke poskytujeme my alebo iný subjekt v sieti SCHMIDT CORPORATION.

Webová stránka a jej obsah sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a inými právnymi predpismi štátov. My a naši poskytovatelia licencie si vyhradzujeme všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v týchto Podmienkach používania.

Obsah, služby, produkty, projekty a práce poskytované v sieti SCHMIDT CORPORATION, sa riadia autorskými zákonmi a ďalšími súvisiacimi právnymi náležitosťami. Kopírovanie, spracovanie, distribúcia, alebo akákoľvek forma uvádzania takéhoto materiálu nad rámec daných právnych predpisov a náležitosti autorského práva, si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti SCHMIDT CORPORATION alebo ňou určená osoba.

Pokiaľ nie je v týchto Podmienkach používania výslovne ustanovené inak, nepoužijete názov „SCHMIDT CORPORATION“, „SC“, „Media Corner Expertise HUB“, „MCEH“,„Whistleblower INSTITUTE“,„Whistleblower“, logo SCHMIDT CORPORATION a Whistleblower INSTITUTE a Media Corner Expertise HUB alebo lokálne jazykové varianty uvedených ochranných známok samostatne ani v kombinácii s inými slovami alebo dizajnovými prvkami. Žiadne z uvedených mien, značiek alebo log nesmiete používať v žiadnej tlačovej správe, reklame alebo iných propagačných alebo marketingových materiáloch alebo médiách, a to bez ohľadu na písomnú, ústnu, elektronickú, vizuálnu alebo akúkoľvek inú formu, pokiaľ to výslovne písomne nepovolí spoločnosť SCHMIDT CORPORATION alebo ňou určená osoba. Požiadať o toto písomné povolenie môžete prostredníctvom kontaktného prvku na tejto webovej stránke.

Odkazy na ochranné známky tretích strán na tejto webovej stránke slúžia len na identifikačné účely a nevyjadrujú súhlas týchto strán s touto webovou stránkou ani jej obsahom. Tieto Podmienky používania vám neudeľujú právo používať ochranné známky tretích strán.

Odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti

Táto webová stránka (okrem iného vrátane akéhokoľvek jej obsahu alebo inej jej časti) obsahuje len všeobecné informácie a prostredníctvom tejto webovej stránky ani žiadnej jej časti neposkytujeme odborné poradenstvo, produkty ani služby. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním úkonov, ktoré by mohli mať vplyv na vaše financie alebo podnikanie, by ste sa mali poradiť s kvalifikovaným odborníkom.

Táto webová stránka sa poskytuje „ako taká“ a v súvislosti s ňou neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia alebo záruky. Bez obmedzenia uvedeného nezaručujeme, že táto webová stránka bude bezpečná, bezchybná, bez vírusov alebo škodlivého kódu ani že bude spĺňať akékoľvek konkrétne kritériá výkonnosti alebo kvality. Výslovne odmietame všetky implicitné záruky, okrem iného vrátane záruk predajnosti, nároku, vhodnosti na konkrétny účel, neporušovania, kompatibility, bezpečnosti a presnosti.

Túto webovú stránku používate na vlastné riziko, pričom prijímate plnú zodpovednosť a riziko straty, ktoré pre vás vyplývajú z jej použitia, okrem iného vrátane straty služby alebo údajov. Nebudeme zodpovední za žiadnu priamu, nepriamu, osobitnú, náhodnú, následnú ani sankčnú škodu ani za žiadnu inú škodu spôsobenú pri plnení zmluvy alebo právnych predpisov, prečine (okrem iného vrátane nedbanlivosti) alebo inak v súvislosti s použitím tejto webovej stránky alebo v dôsledku jej použitia, hoci sme si boli alebo mali byť vedomí možnosti takejto škody.

Určité odkazy na tejto webovej stránke môžu viesť k webovým stránkam, zdrojom alebo nástrojom zabezpečovaným tretími stranami, ktoré sú mimo našej kontroly, okrem iného vrátane tých, ktoré zabezpečujú iné subjekty v sieti SCHMIDT CORPORATION alebo jednotliví pracovníci týchto subjektov. Bez obmedzenia uvedeného neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenia ani záruky v súvislosti s týmito webovými stránkami, zdrojmi a nástrojmi. odkazy na akékoľvek takéto webové stránky, zdroje a nástroje by sa nemali považovať za náš súhlas s nimi alebo ich obsahom.

Uvedené odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti neplatí len pre nás a našich pracovníkov, ale aj pre každý subjekt v sieti SCHMIDT CORPORATION a jeho pracovníkov. Uvedené odmietnutie a obmedzenie zodpovednosti platí v maximálnom rozsahu povolenom zákonom bez ohľadu na to, či ide o zmluvnú, zákonnú, občianskoprávnu (okrem iného vrátane nedbanlivosti) alebo inú zodpovednosť.

Ďalšie podmienky

Ak je akákoľvek časť týchto Podmienok používania neplatná alebo nevymožiteľná v akejkoľvek jurisdikcii, tak (i) v tejto jurisdikcii sa vyloží s maximálnym zákonne povoleným účinkom a v čo najväčšom súlade s jej zámerom a zvyšná časť týchto Podmienok používania ostane právoplatná a účinná a (ii) v akejkoľvek inej jurisdikcii ostanú právoplatné a účinné všetky tieto Podmienky používania.

Tieto Podmienky používania môžeme kedykoľvek zmeniť výlučne podľa nášho rozhodnutia zverejnením týchto zmenených Podmienok používania (t. j. na webovej stránke, ktorú si práve prezeráte) alebo inde na tejto webovej stránke. Tieto zmeny pre vás nadobúdajú účinnosť po zverejnení, pokiaľ výslovne neuvedieme inak. Ste zodpovední za oboznámenie sa s akýmikoľvek zmenenými Podmienkami používania kontrolou tejto webovej stránky. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky po zmenách týchto Podmienok používania súhlasíte so zmenenými Podmienkami používania.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Ochrana bezpečnosti a súkromia osobných údajov je dôležitá. Sieť SCHMIDT CORPORATION v maximálnej možnej miere chráni všetky informácie. Aj napriek tomu prosíme, majte na pamäti, že existujú bezpečnostné riziká v prenose dát. Napr. e-maile, prenos dát cez internet. Prenosové toky sa snažíme v maximálnej miere chrániť, avšak úplná ochrana proti neoprávnenému prístupu tretích strán nie je možná.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Sieť SCHMIDT CORPORATION tvoria jednotlivé globálne, národné, regionálne alebo špecializované webové stránky.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje len na špecifické webové stránky siete SCHMIDT CORPORATION, ktoré sa ďalej označujú ako „táto webová stránka“.

Sieti SCHMIDT CORPORATION (ďalej len „my“ v príslušných gramatických tvaroch) záleží na ochrane osobných údajov a bezpečnosti informácii v maximálnej možnej miere. Sieť SCHMIDT CORPORATION poskytuje túto webovú stránku, a toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako chránime informácie o návštevníkoch zhromaždené prostredníctvom tejto webovej stránky.

Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním vašich údajov, ako je to opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Upozorňujeme, že iné národné, regionálne a špecializované webové stránky v rámci siete SCHMIDT CORPORATION môžu poskytovať iné subjekty zo siete SCHMIDT CORPORATION a neposkytujeme ich my. Tieto webové stránky ani iné webové stránky, ktoré môžu byť prepojené s touto webovou stránkou, nepodliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane osobných údajov. Návštevníkom odporúčame, aby si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov jednotlivých webových stránok a až potom poskytli akékoľvek osobné údaje.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže priebežne dopĺňať alebo meniť prostredníctvom osobitných vyhlásení o ochrane osobných údajov pre určité oblasti tejto webovej stránky (napr. nábor zamestnancov).

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov, kontaktujte správcu webovej stránky prostredníctvom sekcie Kontakt.

Zhromažďovanie informácií

Ako návštevník nemusíte poskytnúť žiadne osobné údaje, aby ste mohli používať túto webovú stránku. Táto webová stránka zhromažďuje len tie osobné údaje, ktoré výslovne a dobrovoľne poskytnú návštevníci. Takéto údaje môžu okrem iného zahŕňať vaše meno, súčasné pracovné zaradenie, adresu spoločnosti, e-mailovú adresu a telefónne a faxové čísla.

Môžeme tiež ukladať a uchovávať akýkoľvek obsah, ktorý poskytnete, okrem iného vrátane príspevkov na akýchkoľvek blogoch, fórach, na stránkach wiki a v iných aplikáciách a službách sociálnych médií, ktoré môžeme poskytovať.

Od návštevníkov zvyčajne nepožadujeme citlivé údaje (napr. údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania, záznamov v registri trestov, telesného alebo duševného zdravia alebo sexuálnej orientácie). V prípade potreby získame váš výslovný súhlas so zhromažďovaním a používaním takýchto údajov.

Informácie denníka, súbory cookie a web beacons

Vďaka používaniu telekomunikačných služieb naše webové stránky, vaša komunikácia dát (napr. adresa internetového protokolu), alebo využitie dát (napr. informácie o začiatku, konci a rozsah každého prístupu a informácie o telekomunikačných službách ktorými pristupujete), sú technicky generované a teoreticky sa týkajú osobných údajov. Vzhľadom k tomu, že existuje presvedčivá nutnosť, zber, spracovanie a využitie vašej komunikácie alebo dát, sú v súlade s právnym rámcom pre ochranu zásady ochrany osobných údajov.

Táto stránka technicky zhromažďuje štandardné informácie internetového denníka vrátane vašej adresy IP, typu a jazyka prehliadača, časov prístupu a adries odkazujúcich webových stránok. Vzhľadom k tomu, že existuje presvedčivá nutnosť, zber, spracovanie a využitie vašej komunikácie alebo dát, sú v súlade s právnym rámcom pre ochranu zásady ochrany osobných údajov. Na zabezpečenie správneho fungovania tejto webovej stránky a na uľahčenie navigácie môžeme my alebo naši poskytovatelia služieb používať na zhromažďovanie súhrnných údajov súbory cookie (malé textové súbory uložené v prehliadači používateľa) alebo tzv. web beacons (elektronické obrázky, ktoré tejto webovej stránke umožňujú počítanie návštevníkov konkrétnej stránky alebo prístup k určitým súborom cookie).

Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc ("Google"). Google Analytics používa súbory "cookies", textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači, za účelom analýzy používania webovej stránky.

Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní týchto stránok, sú zvyčajne prenášané na server Google v USA a tam uložené. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tomto webe, bude časť vašej IP adresy z Google vytiahnutá v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárstve. Iba vo výnimočných prípadoch je plná IP adresa poslaná na server Google v USA, kde je skrátená. Majiteľ stránok Google bude môcť využiť tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej stránky a vytváranie správ o aktivitách na webe. V rámci služby Google Analytics, IP adresa nebude zlúčená s inými dátami z Google.

Môžete odmietnuť používanie súborov cookies voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači. Blokovaním javascript funkcií však nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto stránky v plnej miere.

Používanie informácií

Občas môžete prostredníctvom tejto stránky poskytnúť osobné údaje, napríklad aby ste získali prístup k špecifickému obsahu, zúčastnili sa na organizovanej udalosti či prieskume alebo požiadali o informácie o konkrétnych oblastiach záujmu. V týchto prípadoch sa informácie, ktoré poskytnete, použijú na vybavenie vašej žiadosti alebo prispôsobenie a zlepšenie tejto webovej stránky a súvisiacich služieb, ktoré vám ponúkame. Vaše osobné informácie tiež môžeme použiť na marketingové účely alebo na zaslanie propagačných materiálov alebo informácií o službách, ktoré poskytujú subjekty v sieti SCHMIDT CORPORATION, ktoré by vás podľa nás mohli zaujímať. Môžeme vás tiež kontaktovať s cieľom zistiť váš názor na služby, ktoré poskytli subjekty v sieti SCHMIDT CORPORATION, alebo na marketingové a iné prieskumné účely.

Vaše osobné informácie sa tiež môžu použiť na ochranu práv alebo majetku vás alebo našich používateľov, prípadne na dodržanie zákonného postupu. Môžu sa použiť na identifikáciu a rozpoznanie členov klubu, pre komunikáciu s členmi klubu, reagovanie na požiadavky a otázky, na spracovanie objednávok alebo poskytujú prístup ku konkretným informáciám alebo ponukám, na podporu obchodných potrieb alebo lepšie porozumenie potrebám. Dáta môžu byť zdieľané s treťou stranou, aby bolo možné uskutočniť kompletnú dodávku.

Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme vám prestali posielať e-maily alebo iné informácie generované v dôsledku vášho poskytnutia osobných údajov prostredníctvom tejto webovej stránky.

Sieť SCHMIDT CORPORATION má výslovne právo podniknúť právne kroky proti nevyžiadaným e-mailom, spamu a iných reklamných materiálov.

Sprístupňovanie informácií tretím stranám

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť iným subjektom v sieti SCHMIDT CORPORATION, aby sme vám poskytli informácie, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé, a aby sme uskutočnili marketingový alebo iný prieskum. Osobné informácie je tiež možné sprístupniť iným subjektom v sieti SCHMIDT CORPORATION a iným tretím stranám, aby sme reagovali na vaše žiadosti alebo otázky v prípade, že tieto strany zaobchádzajú s informáciami v našom mene.

Sprístupňovanie informácií môže zahŕňať prenos osobných údajov do krajín alebo regiónov, ktorých pravidlá ochrany osobných údajov sú iné ako pravidlá platné vo vašej krajine bydliska. Osobné informácie sa tiež môžu sprístupniť orgánom činným v trestnom konaní, regulačným alebo iným štátnym orgánom alebo iným tretím stranám, v každom prípade na účely dodržania zákonných alebo regulačných povinností alebo požiadaviek.

Poskytnutím údajov prostredníctvom tejto webovej stránky súhlasíte so sprístupňovaním údajov opísaným vyššie.

Blogy, fóra, stránky wiki a iné sociálne médiá

Táto webová stránka môže obsahovať rôzne blogy, fóra, stránky wiki a iné aplikácie alebo služby sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať obsah s inými používateľmi (spoločne ďalej len „aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné informácie alebo iné informácie, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, môžu čítať, zhromažďovať a používať ostatní používatelia tejto aplikácie sociálnych médií, nad ktorými máme malú alebo žiadnu kontrolu. Preto nie sme zodpovední za žiadne použitie, nesprávne použitie alebo zneužitie akýchkoľvek osobných údajov alebo iných informácií, ktorými prispejete do akejkoľvek aplikácie sociálnych médií, zo strany iného používateľa.

Prístup k informáciám

Návštevníci, ktorí majú záujem o prístup k svojim údajom, o aktualizáciu svojich údajov alebo o zrušenie zasielania informácií, by sa mali obrátiť na služby správcu webovej stránky pomocou sekcie Kontakt. Vo všetkých prípadoch budeme žiadosti o prístup k údajom alebo o zmenu údajov spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Bezpečnosť informácií

Na ochranu všetkých údajov poskytnutých návštevníkmi prostredníctvom tejto webovej stránky pred neoprávneným prístupom, sprístupnením, zmenou alebo zničením máme zavedené primerané komerčné normy pre technologickú a prevádzkovú bezpečnosť.

Zmeny nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme priebežne meniť alebo dopĺňať podľa nášho uváženia. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste boli informovaní o tom, ako chránime vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí

Uvedomujeme si význam ochrany osobných údajov detí v interaktívnom internetovom svete. Táto webová stránka nie je určená ani úmyselne zameraná na deti vo veku 15 rokov a menej. Nie je našou politikou úmyselne zhromažďovať alebo uchovávať údaje o osobách mladších ako 15 rokov.

Otázky návštevníkov

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky, obráťte sa na správcu webovej stránky prostredníctvom sekcie Kontakt.
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union