Browse about Whistleblower INSTITUTE: Browse about Whistleblower INSTITUTE

OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Národná rada SR prijala 16. októbra 2014 zákon č. 307 o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (“whistleblowing”). Zákon 307/2014 Z.z. upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Každý zamestnávateľ je povinný vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti o spôsobe podávania podnetov, preverovaní podnetov a oprávneniach zodpovednej osoby pri preverovaní podnetov, zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby, ktorá podala podnet, evidovaní podnetov, oboznamovaní osoby, ktorá podala podnet, s výsledkom jeho preverenia a spracúvaní osobných údajov uvedených v podnete.

Závažnou protispoločenskou činnosťou sú trestné činy poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev (podľa § 261 až 263 Trestného zákona), trestné činy machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (podľa § 266 Trestného zákona), trestné činy verejných činiteľov alebo trestné činy korupcie. Ale rovnako tak protispoločenskou činnosťou je konanie, ktoré síce nie je trestným činom, správnym deliktom ani priestupkom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť a je spravidla základom trestnej činnosti (napríklad nezákonné postupy, nadmerné požívanie alkoholických nápojov, agresívne správanie, patologické hráčstvo, vandalizmus, atď.)

Oznamovateľom protispoločenskej činnosti môže byť každá fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia. Oznámením je podanie fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, a to vrátane anonymného oznámenia. Zamestnávateľ je povinný pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

Podanie podnetu musí byť oznámené v dobrej viere, vzhľadom na okolnosti, ktoré sú vám známe, a vedomosti, ktoré v tomto čase máte, a ste presvedčený o pravdivosti vami uvádzaných skutočností. Oznámenie má byť uvedením skutočností, o ktorých ste sa ako fyzická osoba dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania. Môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti. Oznámenie môžete podať anonymne alebo neanonymne.

ZOBRAZIŤ CELÝ ZÁKON 307/2014
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union