Browse about Whistleblower INSTITUTE: Browse about Whistleblower INSTITUTE

Dôležité upozornenie

Na základe usmernenia EU súdneho dvora, týmto zároveň chceme upozorniť organizácie, že sú povinnou a zodpovednou osobou. Organizácie, ktoré používajú listové schránky, e-mail, vlastný systém alebo iné riešenie podobného typu, nespĺňajú veľkú časť prísnych predpisov, noriem a štandardov, právnych predpisov a ďalších potrebných náležitosti.

V prípade kontroly od konkrétnych úradov, alebo v prípade problému, ktorý vznikne pri súdnom spore predovšetkým vo veci dokazovania, by to pre organizácie znamenalo problém.

Je vyžadovaná prísna ochrana osobných údajov, dokázateľná ochrana identity a anonymity, dokázateľná nezávislosť, dokázateľná neovplyvniteľnosť a diskrétnosť.
Je vyžadované dodržiadavanie definovaných lehôt a zákonných postupov.
Je vyžadované plnenie štandardov, noriem a ďalších zákonných povinností, ako napríklad ochrana informácií, kontrola rizík, či normy a štandardy týkajúce sa likvidácie informácií.
Je vyžadované zabezpečiť anonymným oznamovateľom doručenie podnetu, ako aj zabezpečenie doručenia záveru prešetrenia (aj anonymnému oznamovateľovi), prípadne komunikáciu s ním.
Je vyžadované eliminovať negatívny vplyv, možnosť neoprávnenej manipulácie, možnosť sekundárnej odplaty oznamovateľovi, možnosť narušenia súkromia. Je vyžadované zabrániť grafologickej identifikácií, manipulácií so schránkami pre podnety, porušeniu lehôt, prístupu k informáciách prostredníctvom administrátorov, úpravam dát, či nedodržiavaniu noriem a zákonných postupov.


Spolu so zákonom 307/2014 Z.z. je potrebné plniť množstvo zákonných povinností, ako aj množstvo noriem a štandardov. Služba Whistleblower INSTITUTE vašu organizáciu od toho odbremení. Organizácia rozšíri možnosť podávania podnetov prostredníctvom pošty a e-mailu o náš Whistleblower systém. Povinnosťou organizácie, ktorú ukladá zákon, je stanoviť zodpovednú osobu (odporúčané sú osoby), ktorá bude jednotlivé podnety prešetrovať v zákonných lehotách a vydať príslušný predpis o spôsobe podávania podnetov.
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union