Browse about our Offer: Browsing information about Offer

WHISTLEBLOWER INSTITUTE

Whistleblower INSTITUTE sa venuje ochrane organizácií pred protispoločenskou činnosťou, podvodmi a zneužitím poskytovaním etického nástroja pre organizácie. Od roku 2013 prevádzkuje proces ochrany oznamovateľov po celej Európskej Únii.

Whistleblower INSTITUTE poskytuje v súlade so zákonom č. 307/2014 Z.z. pre organizácie elektronický Whistleblowing systém pre vybavovanie podnetov a v prípade potreby pripraví pre organizácie smernicu podľa zákona. Systém slúži pre oblasť ochrany organizácií proti riziku podvodov, neetického správania sa zamestnancov a protispoločenskej činnosti. Zamestnávateľ, ktorý je povinná osoba v zmysle zákona, musí poskytovať pre oznamovateľov 24h denne dostupný spôsob podávania podnetov. Náš elektronický systém garantuje 24/7/365 online / hotline dostupnú službu.Každý zamestnávateľ, ktorý je povinnou osobou v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z., je povinný zabezpečiť do 30.júna 2015 plnenie povinnosti podľa tohto zákona. T.j. zabezpečiť zodpovednú osobu, nezávislý vnútorný systém vybavovania podnetov a vydať príslušný predpis o spôsobe podávania podnetov. Ďalšími zainteresovanými stranami podľa zákona č. 307/2014 Z.z. sú orgány prokuratúry a súdy, inšpektoráty práce a Ministerstvo spravodlivosti SR.

Whistleblowing systém zabezpečí vašej organizácii plnohodnotný komfort správy informácií pri plnení zákonných povinností, ktorý spĺňa všetky zákonné predpisy a normy. Nezávislý systém poskytuje možnosť dôverného a diskrétneho dialógu medzi oznamovateľom a povinnou osobou v zmysle zákona - zamestnávateľom. Whistleblower INSTITUTE je globálnym lídrom v integrite, zodpovednosti a transparentnosti.

Whistleblower INSTITUTE zabezpečí plnenie zákonných povinností a ochráni vašu organizáciu pred protispoločenskou činnosťou na pracovisku.

Expertný dohľad a supervíziu nad Whistleblower INSTITUTE systémom zabezpečuje súdno-znalecký inštitút, ktorý je vedený v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR.

Chceme upozorniť organizácie, že sú povinnou a zodpovednou osobou. Organizácie, ktoré používajú listové schránky, e-mail, vlastný systém alebo iné riešenie podobného typu, nespĺňajú veľkú časť prísnych predpisov, noriem a štandardov, právnych predpisov a ďalších potrebných náležitosti.


PDF Prezentácia Whistleblower INSTITUTE, SK - Whistleblower inštitút
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union